Etičko poslovanje

Ljudska prava

Načelo 1. Društvo poštuje međunarodno priznata ljudska prava.
Načelo 2. Društvo ne sudjeluje u kršenju ljudskih prava.

Radna prava

Načelo 3. Osigurana je sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje.
Načelo 4. Iskorijenjeni su svi oblici prisilnog i neslobodnog rada.
Načelo 5. Ne koristimo se dječjim radom.
Načelo 6. Nema diskriminacije pri zapošljavanju i na poslu.

Okoliš

Načelo 7. Pažljivo i obzirno pristupamo zaštiti okoliša kroz sustav Upravljanja okolišem.
Načelo 8. Kroz politiku, programe i ciljeve Upravljanja okolišem promičemo veću odgovornost prema okolišu.
Načelo 9. Potiče se razvoj i usvajanje tehnologija koje su prihvatljive za okoliš.

Borba protiv korupcije

Načelo 10. Društvo se bori protiv svih oblika korupcije, uključujući iznudu i podmićivanje.